ឆ្នាំង (ចង្រ្កានហ្គាសនិងអគ្គីសនី) TEFAL C68202 – Tefal Cookware Character Fry Pan 30cm

TEFAL

ឆ្នាំង (ចង្រ្កានហ្គាសនិងអគ្គីសនី) TEFAL C68219 – Tefal Cookware Character Wok Pan 30cm

Taste the Excellence everyday

Character designed for cooking experts is the perfect ally for your everyday cooking thanks to its Titanium Pro coating, lasting up to 2x longer. With Character, robust will rhyme to delicious. Thanks to its Thermo-Spot, delicious cooking have never been easier. Easy to clean non-stick exterior. Compatible to all hobs including induction. With Tefal, the world N°1 in cookware, taste the excellence.

$ 45.60

extreme
Product Family WOK FRYPAN
Diameter 30 CM
Material ALUMINIUM
Hobs compatibility INDUCTION – GAS – ELECTRIC – CERAMIC – HALOGEN
Oven compatibility YES, UP TO 175°C (except glass lids)
Dishwasher safe YES, only lids and accessories
Inside Coating Name TITANIUM PRO
Inside Coating/finish NON-STICK COATING
Thermo-Spot (Temperature indicator) YES
Outside coating/finish NON-STICK COATING
Outside coating color RED – SURPRISE SPRAY
Pouring Edge ONLY POTS
Handle type Fixed
brands

TEFAL

Vendor Information

  • Store Name: iOne
  • Vendor: iOne
  • No ratings found yet!