-6%

ម៉ូតូកង់បី Tricycle Motor


កង់បីសម្រាប់ដឹកទំនិញ ឫដឹកអ្នកដំនើរ
ទំហំ 2850 X 1150 X 1650mm
ប្រើហ្គាស ជាមួយនឹងកម្លាំង 55Km/h

$ 1,500.00 $ 1,600.00