សម្លាប់វីរុស បាក់តេរី និងវីរុសកូវីដ Virus Bacteria &Covid19 Disinfection


សេវាកម្មកំចាត់មេរោគ ដែលមានការទទួលស្គាល់ពីស្តង់ដារអន្តរជាតិ ព្រមទាំងមានលិខិតបញ្ជាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវជូនដល់អតិថិជន ដែលទទូលសេវាកម្មទាំងគ្នាផងដែរ ។

ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ការិយាល័យ អាហារដ្ឋាន ហាងទំនិញនានា និងគេហដ្ឋាន ។

$ 1.00$ 2.00

សេវាកម្មកំចាត់មេរោគ ដែលមានការទទួលស្គាល់ពីស្តង់ដារអន្តរជាតិ ព្រមទាំងមានលិខិតបញ្ជាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវជូនដល់អតិថិជន ដែលទទូលសេវាកម្មទាំងគ្នាផងដែរ ។

ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ការិយាល័យ អាហារដ្ឋាន ហាងទំនិញនានា និងគេហដ្ឋាន ។

Standard Service:

1. Solution ONE Full space atomization (ដំណាក់កាលទី១: បាញ់សម្លាប់មេរោគដោយប្រើថ្នាំក្លរីនឌីអុកស៊ីត)

2. Solution TWO UV lamp disinfection (ដំណាក់កាលទី២: ប្រើថាមពលនៃកាំរស្មីស្វាយអ៊ុលត្រា (UV Light)

Premium Service:

1. Solution ONE Full space atomization (ដំណាក់កាលទី១: បាញ់សម្លាប់មេរោគដោយប្រើថ្នាំក្លរីនឌីអុកស៊ីត)

2. Solution TWO UV lamp disinfection (ដំណាក់កាលទី២: ប្រើថាមពលនៃកាំរស្មីស្វាយអ៊ុលត្រា (UV Light)

3. Solution THREE High-temperature steam (ដំណាក់កាលទី៣:​​ ការស្ទីមនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពចំហាយរហូតដល់១៦០អង្សារសេ)

4. Solution FOUR Nano sterilizer disinfection (ដំណាក់កាលទី៤: អង្គធាតុរាវបន្សុទ្ធណាណូ)

ទំហំ Size

ម៉ែតការេ sqm2

Vendor Information

  • Store Name: MyAPP Service
  • Vendor: MyAPP Service
  • No ratings found yet!