-5%
,

ឈុតសូឡាប៉ូមទឹកអណ្តូង Well Solar Pump​ Set

Availability:

9 in stock


ម៉ូទ័រ បូមទឺក អណ្តូងP-1500
កំលាំងភ្លើង ៖ 110v,1500W
សូឡា ៖ 300W x 6 ផ្ទាំង
កំលាំងបូមទឹក៖ 34 គីប / ម៉ោង
កំពស់ ៖ 22 ម៉ែត
មុខកាត៖ 150 mm, 4 inches
ទំហ៊ំទុយោ៖ 80 mm

SS-750W
កំលាំងភ្លើង ៖ 110v, 750W
សូឡា ៖ 300W x 3 ផ្ទាំង
កំលាំងបូមទឹក៖ 11.5 គីប / ម៉ោង
កំពស់ ៖ 30 ម៉ែត
មុខកាត៖ 100 mm, 4 inches
ទំហ៊ំទុយោ៖ 39 mm

S-25
ជំរៅ : 25 ម៉ែក
កំលាំង : 250W, 24 V
កំលាំងបូម អតិបរមា: 4 គីប / ម៉ោង
ផ្ទាំង សូឡា : 300W 1 ផ្ទាំង
ធានារ : 3 ខែ
ទំហ៊ំទុយយោ: 27cm

S-40
ជំរៅ : 40 ម៉ែក
កំលាំង : 400W, 48V
កំលាំងបូម អតិបរមា: 4 គីប / ម៉ោង
ផ្ទាំង សូឡា : 300W 1, 120w 1 ផ្ទាំង
ធានារ : 3 ខែ
ទំហ៊ំទុយយោ: 27cm; 29cm; 36cm

From $ 300.00

Clear

Other Available Vendor

Price From $ 30.00
Rating

សូឡា Solar

P-1500, S-25, S-40, SS-750W

Vendor Information

  • Store Name: Solar House
  • Vendor: Solar House
  • No ratings found yet!

SHOPPING CART

close